Podmínky služby

Používáme reklamní společnosti třetí strany, aby sloužil reklamy, když navštívíte naše webové stránky. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli včetně vašeho jména, adresy, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webů za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Máte-li zájem o více informací o této praxi a znát své možnosti o které nemají tuto informaci používá těchto společností, klikněte zde .

Děkujeme vám za návštěvu LotusEnthusiast.net ("web"). Při použití na webu, můžete se vytváří právní a závaznou dohodu mezi vámi a majiteli stránek ("Vlastník"), který zahrnuje všechny následující, pokud jde o vašem používání webu. Vlastník musí mít možnost změnit tyto podmínky kdykoli vysílání stejné na webu, ale bez jakéhokoliv individuálního upozornění.

Než přijmete tuto smlouvu, měli byste si uvědomit, že ostatní strany zveřejnit materiály, které vám mohou považovat za urážlivé. Je také možné, že ostatní strany mohou získat informace o vás, které můžete zvážit osobní a že mohou usilovat o obtěžování, zastrašování nebo jinak používat tyto informace způsobem, který může vznést námitku proti. Navíc, musíte vědět, že informace, které jste zveřejnit, není soukromé a mohou být přístupné a viděn ostatními. Proto byste měli být velmi opatrní ohledně informací, které poskytují.

Site.

Obsah těchto stránek mohou být změněny kdykoliv a jakékoliv doplňky nebo změny musí být automaticky považováno za pokryté těmito podmínkami. Místo nebo váš přístup k webu lze také sundat kdykoliv majitele. Žádné takové opatření musí být považováno za porušení nebo porušení této smlouvy ze strany vlastníka.

Vaše povinnosti.

Ty musí být výlučně odpovědný za vše, co psát, publikovat nebo jinak upravené na místě ("Materiál" v této dohodě a výraz "materiál" zahrnuje veškeré informace, včetně případných fotografií, popisů, biografického materiálu, e-mailovou informací nebo jako ty poskytnout) a všechno a všechny materiály, které jste zveřejnit, publikovat nebo jinak upravené nebo přenášet podléhají všechny vaše prohlášení, záruky, závazky a náhrady obsažené v této smlouvě. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti jakéhokoli hesla a účet uvedený na vás jako součást svého používání těchto stránek a jsou plně odpovědni za všechny činnosti, které se vyskytují v rámci vašeho hesla nebo účtu. Provozovatel si vyhrazuje právo, ale nemá povinnost odmítnout jakýkoliv materiál přivedl do návodu k pozornosti, ale majitel nesmí, jako pravidelné hmoty, recenze, upravovat, cenzurovat nebo jinak udržovat jakékoliv dohlížecí úlohu ve vztahu k jakékoli materiálu. Souhlasíte s tím, že nebudete posílat na webu nebo jinak publikovat, přenášet, publikovat nebo přeposílat ostatním:

* Jakýkoliv materiál, který by mohl porušovat práva jakékoliv jiné strany, včetně, ale bez omezení na jakákoli práva na ochranu soukromí, urážky na cti, pomluvy, autorská práva, ochranné známky nebo jiných práv ani žádný materiál, který je obscénní, urážlivé, rasistické, sexuálně explicitní, obtěžující nebo porušuje zákony jakéhokoli státu, země, provincie nebo jakékoliv jiné vládní entity kdekoli na světě;
* Jakýkoliv materiál, který obsahuje anatomické nebo sexuální odkazy, nebo sexuálně sugestivní jazyk;
* Žádné fotografie, grafika nebo jako v jakémkoli formátu, obsahující nahotu nebo osobní údaje;
* Každý materiál, který je zašifrován;
* Jakýkoliv materiál, který může být považován za, nebo je řetězový dopis nebo podobné výrobky;
* Jakýkoliv materiál, který obsahuje nebo poskytuje nějakou formu viry, trojské koně, atd.

Kromě toho, abyste pochopili, že každý, kdo účtuje jakýkoliv materiál na webu, včetně ale ne omezené na inzerenty, kteří inzerují na webu může vlastnit práva k tomuto materiálu nebo takové reklamy a souvisejících záležitostí a souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, přenášet, přeposílat nebo jinak použít jakýkoli takový materiál nebo takové reklamy a souvisejících záležitostí kdekoli bez výslovného, ​​předchozího písemného svolení vlastníka tohoto materiálu nebo takových reklam a souvisejících záležitostí.

Dále souhlasíte s tím, že nesmí:

* Přerušení nebo narušení nebo se pokoušet narušit nebo přerušit webu jakýmkoli způsobem ani bránit nebo ztěžovat přístup k žádné jiné strany k webu;
* Poskytují nepravdivé nebo zavádějící informace o sobě nebo o druhých;
* Upravit nebo změnit jakýkoli aspekt těchto stránek;
* Shromažďovat a uchovávat osobní údaje o ostatních uživatelích.

Souhlasíte s tím, že vaše korespondence či obchodní jednání s, nebo účast na propagačních akcích s, inzerenti a další naleznete na nebo prostřednictvím těchto stránek, včetně zaplacení a dodání zboží či služeb, a jakékoliv jiné podmínky, záruky nebo prohlášení související s takovým jednáním , jsou výhradně mezi vámi a těmito inzerenty nebo jiní. Souhlasíte s tím, že majitel nebude odpovědná za žádné ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku takových jednání nebo v důsledku přítomnosti těchto inzerentů či jiné na webu.

V případě, že budete poskytovat informace o sobě, budete tyto informace aktualizovat čas od času, aby uvedené informace aktuální.

Práva majitele.

Provozovatel si vyhrazuje právo a uzavřením této smlouvy výslovně Povolujete Majitel přístup ke všem Materiál a další informace, které zveřejnit na webu, stejně jako právo sledovat veškeré aktivity na místě, včetně práva odstranit materiál, který Vlastník bude považovat za v rozporu s touto dohodou, ale majitel nemá povinnost tak učinit a majitel nesmí, jako normální hmoty, recenze, upravovat, cenzurovat nebo jinak udržovat jakýkoli dohlížecí úlohu ve vztahu k jakékoli takové činnosti nebo takové materiálů. Můžete výslovně souhlas, aby majitel má právo ukládat a dělat kopie všech vašich materiálů a jiných informací, které jste psát. Výslovně souhlasíte, aby majitel zpřístupnit jakékoli jiné osobě veškeré takový materiál a další informace, které zveřejnit. Souhlasíte s tím, že vlastník může zachovat materiál a informace o vás a může zveřejnit materiál, pokud k tomu podle zákona nebo v dobré víře, že taková ochrana nebo vyzrazení je rozumně nezbytná k: (a) vyhovění legálnosti postupů, (b) prosazovat podmínky této smlouvy, (c) reagovat na tvrzení, že každý materiál porušuje práva třetích stran, nebo (d) ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti majitel, UNESCO, uživatelům webu a veřejnost . Majitel je vlastníkem všech vlastníka autorských právech, ochranných známek a jiných vlastnických práv, a budete mít žádná práva jakéhokoli druhu v a ani nesmí použít některý z vlastnických práv vlastníka. Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat pro komerční účely, jakékoliv části webu. Můžete se dát, a poskytnout vlastníkovi, jeho nástupce, nabyvatele a držitele licence, Veškerá práva k užívání, kopírování, zobrazování, poštou, nikde jinde, distribuovat, provádět kompilace, databáze, derivace a další verze tohoto materiálu, včetně, ale ne omezený k začlenění Materiál do jiných děl a ve grant musí být grant na majitele a jeho nástupci, přiděluje a držitele licence a to jak v průběhu trvání této smlouvy a po vstupu této dohody z jakéhokoliv důvodu zanikne a na dobu neurčitou a nesmí být zrušeno vám z jakéhokoli důvodu. Vlastník má právo prodat, postoupit nebo jinak převést některé nebo všechny jeho práv v této smlouvě žádné třetí straně. Dále berete na vědomí, že vlastník může stanovit obecné postupy a omezení týkající se používání našich webových stránek, včetně ale bez omezení na maximální počet dní, které e-mailové zprávy, vývěska komentáře nebo jiné Nahráno Materiál bude zachován, maximální počet e-mailových zpráv, které mohou být být zaslány nebo přijímané vámi, maximální velikost každé e-mailové zprávy, které mohou být odeslány nebo přijaty podle vás, je maximální místo na disku, které bude přiděleno na Návodu k serverům vaším jménem, ​​a maximální počet opakování (a maximální doba, na kterou) si mohou přístup k webu v daném časovém období. Souhlasíte s tím, že majitel nemá žádnou odpovědnost za vymazání nebo selhání při ukládání jakýchkoli zpráv a další komunikace nebo jiný materiál, berete na vědomí, že Provozovatel si vyhrazuje právo odhlásit účty, které jsou neaktivní po delší dobu.

Výklad této dohody.

To je záměr vlastníka v této dohodě as ohledem na místo, aby se ujistil, že vlastník není považováno za vydavatelem z jakéhokoliv materiálu, ani odpovědná žádným způsobem pro provádění Vás nebo jiného člena nebo jinak, a jako takový, této dohody a místo nelze vykládat tak, aby majitel neodpovídá žádným způsobem za jakéhokoliv materiálu, takového jednání, nebo jinak, a aby majitele akce konzistentní a v souladu se všemi zákony, kdekoli na světě, ať už nyní v existenci nebo později nařídil.

Vaše sliby.

Vy prohlašujete a zaručujete: že jste ve věku nad 18 let, které ani materiál, ani uzavření této dohody podle vás poškodit nebo porušovat práva jakékoliv strany, jak je uvedeno výše, a že všichni materiál vyhovuje a bude v souladu se všemi příslušné zákony, nařízení, předpisy jakéhokoliv vládního nebo jiného orgánu vykonávat jurisdikci nad touto dohodou, místo nebo jinak kdekoli na světě, že materiál je původní s vámi, a že bude výhradně odpovědný za plného dodržování závazků všech státních a federálních zákony, zákony, předpisy a podobně regulaci tuto dohodu, místo nebo jinak. Dále prohlašujete a zaručujete, že nebudete snažit držet majitele, ani žádný z jeho akcionářů, úředníci, ředitelé, agentů, zástupců nebo jiných osob, které by mohly jakýmkoliv způsobem, pro vše, co může způsobit, nebo jiné osoby, využívání našich servisních svého. Tato záruka se i po ukončení této smlouvy.

Vaše Náhrady.

Obhajovat a ušetřete a ochráníte majitel, přidružené a související korporace majitele a další související podnikatelské subjekty, jejich majiteli nebo v případné právní nástupce a jejich nebo vlastníka nabyvatele licence, partnery, zaměstnance, agenty, právníky, akcionáře, úředníky, ředitele proti jakékoliv a všechny nároky, požadavky, náklady, ceny, škody a podobně, včetně advokátů poplatků, které mohou vzniknout v důsledku porušení či tvrdil porušení některého z vašich záruky, prohlášení, sliby nebo povinností vyplývajících z této smlouvy, též porušení těchto záruk, prohlášení, sliby a závazky se nakonec trvalé a zda není žádný spor nebo nárok se podává, nebo z jakéhokoli jiného důvodu žaloby nebo nároku ze strany jakýchkoli třetích stran, včetně, ale bez omezení k jakémukoli vládnímu orgánu, zda není žádný spor nebo nárok se podává nebo trvalé. Tyto náhrady se i po ukončení této smlouvy.

ŽÁDNÉ ZÁRUKY.

Stránky a veškerý jeho prvky, včetně ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKÉKOLI REKLAMY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JE" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, jakéhokoliv druhu, ať už jako POUŽÍVAT, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO JINAK. Používáte STRÁNKY NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. MAJITEL NEZARUČUJE NEBO ZÁRUKY, a majitel NEBUDE ODPOVĚDNOST ZA, správnost z jakéhokoliv materiálu odesílaný na webové stránky, ať už MAJITEL nebo prostřednictvím jakékoliv strany, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA INZERENTEM. MAJITEL neschvaluje ani podporovat žádnou umísťuje ŽÁDNÉ STRANĚ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA INZERENTEM. MAJITEL NEODPOVÍDÁ ZA jakékoli činy nebo opomenutí kterékoli strany, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA inzerentů a nebo jakýkoliv jiný návštěvník stránky nebo akty nebo nečinnost žádné stranou, které je STRÁNKY poskytla žádné odkazy nebo které druhá strana může poskytovat služby NA STRÁNKÁCH NEBO NA VÁS. MAJITEL NEBUDE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ ZA jakýkoli přímý nebo nepřímý vyrovnávacích, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO NÁKLADY Z JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ŠKODY NEBO NÁKLADY ZA ZRANĚNÍ jakéhokoli druhu, Copyright PRÁV, porušení ochranné známky , porušení patentu, urážky na cti, pomluva, narušování soukromí, zásah do práva publicity, ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, ztrátu dat, ušlý zisk, PŘERUŠENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ POČÍTAČŮ ANI ZA SELHÁNÍ vlastníka nebo jakékoliv jiné web hosting nebo jiná SERVER ANI NA SELHÁNÍ Majitel nebo každá druhou stranu k poskytnutí připojení k internetu za jakoukoli dobu ani za jakékoli příčiny mimo kontrolu OBSLUZE ani za A VŠECH DALŠÍCH ŠKOD NEBO NÁKLADY VČETNĚ NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY. MAJITEL NEBUDE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NEBO náklady přesahujícími z celkové ceny zakázky za služby poskytnuté ZDE TO ANI V PŘÍPADĚ MAJITEL BYLA INFORMOVANÁ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD NEBO NÁKLADY NEBO ZA JAKÉKOLI NÁROKY od jiné strany. V RÁMCI OMEZENÍ ZÁRUKY může být omezena práva některých států nebo jiných jurisdikcí a tak někteří VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEMUSÍ SE VÁS A VY MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU LIŠIT OD STÁTU.

Smíšený

Pokud máte nějaké stížnosti na webu, můžete se obrátit na vlastníka přes kontaktní stránku. Pokud si myslíte, že byla porušena Vaše autorská práva práva, měli byste informovat majitele určenému agentovi. Tato dohoda podléhá a interpretovány podle zákonů Spojených států vztahujících se k dohodám zcela se v něm provedeny. Pokud majitel žádá třetí strany k poskytování služeb prostřednictvím naší sítě nebo na webu, použijí se ustanovení této dohody vztahují na vaše používání jejich služeb. Tato dohoda je kompletní porozumění mezi vámi a majitelem a mohou být upraveny a některé z jeho ustanovení odchýlit, pouze písemnou dohodou podepsanou vás i vlastníka. To se vázat a mít prospěch každý z vašich a majitele příslušné dědiců, přiděluje a nástupci zájmu, ale veškerá omezení týkající se postoupení a převodu jinak obsažená v této dohodě se jinak platí. Zřeknutí se jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebo jakéhokoli prohlásil za jeho porušení, nebude považováno za vzdání se jakéhokoliv jiného ustanovení nebo porušení. Všechny opravné prostředky poskytované majitel v této dohodě jsou kumulativní a cvičení podle majitele jakéhokoli opravného prostředku musí být, aniž jsou dotčeny návodu k výkonu jakýchkoli jiných práv nebo opravných prostředků dostupných na majitele. Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy musí být určena pouze příslušným soudem pouze ve Spojených státech a majitel je oprávněn právně přikázaných úlev. Výslovně souhlasíte s osobní jurisdikcí v takovém stavu, v takovém soudu. V každém opatření v rámci této dohody, vítězná strana má právo na právní zastoupení poplatků a soudních výloh. V případě, musí být jakákoliv část této smlouvy neplatná nebo nevynutitelná nebude to mít vliv na platnost nebo vynutitelnost zbytku této smlouvy. Všechna ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu.

ODVOLÁNÍ

Tato stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky, stejně jako reklamy. Tyto odkazy a reklamy nejsou souhlasy jakýchkoliv výrobků nebo služeb v těchto místech nebo v takových reklamách, a žádná informace v takovém místě nebo takové reklamy byl schválen nebo schválené Lotus nadšence.

Všechny názvy produktů, názvy značek a podobně zobrazené nebo použité v této webové stránky a související materiály jsou buď obchodní jména, ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti a vlastnictví příslušných vlastníků. Žádné tvrzení, že všechny tyto vlastníci souhlasí některý z produktů nebo služeb poskytovaných této webové stránce.

Všechna ustanovení podmínek této lokality útvarů jsou zde plně zahrnuty.

serial WinZip 11

serial WinZip 11 klíč

zdarma korel photoshop ke stažení

zdarma korel photoshop ke stažení keygen

winrar 3 ke stažení

winrar 3 ke stažení freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 ke stažení

zdarma winrar ke stažení pro systém Windows XP

ke stažení WinRAR pro xp zdarma

stáhnout winrar zdarma Windows 7

stáhnout winrar zdarma Windows 7 trhliny

sériové Corel Draw 11

serial corel draw 11 seriálů

cs5 serialz

cs5 serialz zdarma

zdarma Corel stahování

zdarma Corel stahování popraskané