תנאי שימוש

אנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג מודעות כאשר אתה מבקר באתר שלנו. חברות אלה עשויות להשתמש במידע (לא כוללים שמך, כתובתך, כתובת דוא"ל, או מספר טלפון) אודות הביקורים שלך זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה ולדעת את הבחירות שלך על כך שלא להשתמש במידע הזה על ידי חברות אלה, לחץ כאן.

תודה על ביקור LotusEnthusiast.net ("האתר"). על ידי שימוש באתר, אתה יוצר הסכם משפטי ומחייב בינך לבין הבעלים של האתר ("הבעלים") הכולל את כל המונחים של השימוש שלך באתר הבא. הבעלים יהיו חופשיים לשנות את התנאים הללו בכל עת על ידי הפרסום זהה באתר, אך ללא כל הודעה בודדת אליך.

לפני שאתה מקבל את תנאי הסכם זה, אתה צריך לציין כי מפלגות אחרות יכולות לפרסם חומרים שאתה עלול למצוא את מתקפה. ייתכן גם שצדדים אחרים עשויים לקבל מידע אודותיך שאתה יכול לשקול אישי וכי הם עשויים לחפש כדי להטריד, להפחיד או אחרים להשתמש במידע כזה באופן שתוכל להתנגד ל. בנוסף, עליך לדעת שמידע שאתה מפרסם הוא לא פרטי, וניתן לגשת אליו ונצפית על ידי אחרים. לכן אתה צריך להיות מאוד זהיר לגבי המידע שאתה מספק.

האתר.

התוכן של האתר ניתן לשנות בכל עת ובכל תוספות או שינויים תהיינה באופן אוטומטי כמכוסות על ידי תנאים אלה. האתר או את הגישה לאתר גם ניתן לקחת למטה בכל עת על ידי בעלים. אין פעולות כאמורות תיחשבנה כהפרה או הפרתו של הסכם זה מצד הבעלים.

האחריות שלך.

אתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל דבר שאתה מפרסם, תפרסם או אחר לשים על האתר ("חומר" בהסכם זה והמונח "חומר" יכלול כל מידע כולל כל צילומים, תיאורים, חומר ביוגראפי, מידע דואר אלקטרוני או כמוך לספק) ואת הכל ואת כל החומר שאתה מפרסם, תפרסם או אחר להשלים או לשדר יהיה כפוף לכל המצגים, ההתחייבויות, החובות והפיצויים כלולים בהסכם זה שלך. אתה אחראי לשמירת הסודיות של כל סיסמא וחשבון המסופק לך כחלק מהשימוש שלך באתר, והם אחראים באופן מלא לכל הפעילות המתבצעת בסיסמה או בחשבון שלך. בעלים שומרת לעצמה את הזכות, אך אין חובה לדחות כל חומר שהובא לתשומת לבו של הבעלים, אבל בעלים לא יהיו, כעניין, ביקורת, לערוך צנזורה רגילה או אחר לשמור על כל תפקיד פיקוח ביחס לכל חומר. אתה מסכים שאתה לא מפרסם באתר או בדרך אחרת לפרסם, לשדר, לפרסם מחדש או להעביר מחדש לאחרים:

* כל חומר שעשויה לפגוע בזכויות של כל צד אחר, כולל אך לא מוגבל לכל זכות לפרטיות, לשון הרע, לשון הרע, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות ולא כל חומר שהוא מגונה, פוגעני, גזעני, מיני מפורש, מטרידים או מפר חוקים של כל מדינה, מדינה, מחוז או כל גוף ממשלתי אחר בכל מקום בעולם;
* כל חומר הכולל אנטומיים או אזכור מיני, או בשפת רמיזות מינית;
* כל תמונות, גרפיקה או כמו בכל פורמט המכיל עירום או מידע אישי;
* כל חומר שמוצפן;
* כל חומר שעשוי להיחשב להיות או הוא מכתב שרשרת או דומיהם;
* כל חומר המכיל או מספק כל סוג של וירוסים, סוסים טרויאנים, וכו '

בנוסף, אתה מבין שכל מי שמפרסם את כל חומר לאתר, לרבות אך לא רק למפרסמים שמפרסמים באתר, רשאי להחזיק בזכויות לחומר זה או פרסומות כאלה ונושאים נלווים ואתה מסכים שלא להעתיק, לשדר, לפרסם מחדש או בדרך אחרת להשתמש בכל חומר כזה או פרסומות כאלה ונושאים הקשורים לשום מקום בלי מפורש, אישור מראש ובכתב של הבעלים של חומר זה או פרסומות כאלה ונושאים קשורים.

כמו כן, אתה מסכים שלא יהיה:

* או פסיקה להפריע או לנסות להפריע או לשבש את האתר בכל דרך שהיא ולא למנוע או לעכב גישה לכל גורם אחר לאתר;
* לספק מידע כוזב או מטעה לגבי עצמך או לאחרים;
* לשנות או לשנות כל היבט של האתר;
* לאסוף או לאחסן נתונים אישיים אודות משתמשים אחרים.

אתה מסכים שהתנהלות ההתכתבות או עסק שלך עם, או השתתפות בקידום מכירות של מפרסמים או לאחרים לציין באו באמצעות האתר, לרבות תשלום ואספקה ​​של מוצרים או שירותים נלווים, וכל תנאים, הבטחות או מצגים אחרים הקשורים בעסקות אלה , הם אך ורק בינך לבין מפרסמים או אחרים מסוג זה. אתה מסכים שהבעלים לא יהיו אחראים או אחראים לכל אובדן או נזק מכל סוג שיגרום כתוצאה מעסקות אלה או כתוצאה מהשתתפותם של מפרסמים כזה או אחר באתר.

במקרה שאתה לספק מידע על עצמך, אתה יהיה לעדכן את מידע מהעת לעת כדי לשמור על עדכניות המידע, אמרה.

הזכויות של הבעלים.

בעלים שומרת לעצמה את הזכות ועל ידי התקשרות בהסכם זה בהסכמה מפורשת שכדי לאפשר בעלי הגישה לכל החומר והמידע אחר שתפרסם באתר, כמו גם את הזכות לפקח על פעילות כל וכל באתר, לרבות הזכות להסיר כל חומר ש בעלים רואה בהפרתו של הסכם זה, אבל הבעלים לא יהיו החובה לעשות כן והבעלים לא יהיו, כעניין, ביקורת, לערוך צנזורה רגילה או אחר לשמור על כל תפקיד פיקוח ביחס לכל פעילות כזאת או חומר כזה. אתה מסכים באופן מפורש כדי לאפשר לבעלי הזכות לאחסן ולהכין עותקים של כל החומר והמידע האחר שלך שאתה מפרסם. אתה מסכים באופן מפורש כדי לאפשר לבעלים לחשוף לכל גורם אחר כל חומר כזה וכל מידע אחר שתפרסם. אתה מסכים שהבעלים יכולים לשמר את החומר והמידע אודותיך ועשויים לחשוף את החומר אם הוא נדרש לעשות כן ע"י רשויות חוק או מתוך האמונה בתום הלב כי שימור או גילוי כזה הוא נחוץ באופן סביר ל: (א) לציית להליך משפטי, (ב) לאכוף תנאי הסכם זה: (ג) להגיב לטענות, כי כל חומר פוגע בזכויות של צדדים שלישי, או (ד) להגן על הזכויות, הרכוש או ביטחונם אישי של בעלים, האתר, המשתמשים של האתר וציבורי . בעלים הוא הבעלים של כל זכויות יוצרים של הבעלים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות ולא תהיה לך שום זכויות מכל סוג וללא יהיה לך להשתמש בכל זכויות הקנייניות של הבעלים. אתה מסכים שלא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור או לנצל לכל מטרה מסחרית, בכל חלק של האתר. אתה נותן בזאת את ולהעניק לבעלים, יורשיו, ממונים ואת הרישיונות, את כל הזכויות להשתמש, להעתיק, להציג, לפרסם מחדש, להפיץ, להפוך את האוספים, בסיסי נתונים, נגזר וגרסאות אחרות של החומר, כולל אך לא מוגבל לשילוב חומר לעבודות אחרות ובתוך המענק יהיה מענק לבעלים והיורשים, הממונים ובעלי הרישיון הן במהלך תקופת הסכם זה ולאחר שהסכם זה מסתיים מכל סיבה ולצמיתות ולא יכול להיות מבוטל על ידי לך מכל סיבה שלה. בעלים יהיו הזכות למכור, להקצות ולהעביר בדרך אחרת את כל זכויותיה או כל בהסכם זה לכל גורם אחר. כן, אתה מצהיר כי הבעלים רשאיות לקבוע נהלים כלליים ומגבלות בנוגע לשימוש באתר, לרבות, אך לא מוגבל למספר ימים המרבי שהודעות דואר אלקטרוני, הודעות בלוח ההודעות או חומר אחר שהועלה יישמרו, את המספר המרבי של הודעות דואר אלקטרוני שעשויות יישלחו מאו התקבל על ידך, בגודל המקסימאלי של כל הודעת דואר אלקטרוני שתישלחנה מאו התקבלה על ידך, שטח הדיסק המקסימאלי שיוקצה על השרתים של הבעלים בשמך, ואת המספר המרבי של פעמים (ולכל היותר משך זמן שבי) אתה יכול לגשת לאתר בפרק זמן נתון. אתה מסכים שבעלים אין כל אחריות או מחויב למחיקה או לאי שמירה כל הודעות ואמצעי תקשורת אחרת או חומר אחר אתה מכיר בעובדה שהבעלים שומרת לעצמה את הזכות להתנתק חשבונות שאינם פעילים במשך תקופה ארוכה של זמן.

פרשנותו של הסכם זה.

בכוונת של בעלים בהסכם זה ובנוגע לאתר כדי לוודא שהבעלים לא ייחשב כמוציא לאור של כל חומר ולא אחראי בכל צורה שהיא להתנהלות שלך או כל חבר אחר או בדרך אחרת, ובתור שכזה, הסכם זה והאתר שיתפרש כדי להפוך את הבעלים אינם אחראים בכל צורה שהיא לחומר, התנהלות זו או אחר ולעשות את מעשיו של הבעלים עקביים ותואמים לכל החוקים, בכל מקום בעולם, אם החברה בקיומו או שנחקק להלן.

ההבטחות שלך.

אתה מצהיר ומתחייב: כי אתה מעל גיל 18; כי לא החומר ולא להיכנס להסכם זה על ידך יפגע או יפר זכויות כלשהן של כל צד כאמור לעיל וכי כל קנה החומר ויצייתו לכל חוקים, חוקים, תקנות של כל תחום שיפוט גוף פעילות גופנית ממשלתי או אחר על הסכם זה, האתר או אחר בכל מקום בעולם; שהחומר הוא מקורי איתך, ושאתה יהיה אחראי באופן בלעדי לעמידה מלאה בכל המדינה הפדרלית חוקים, חוקים, תקנות וכדומה הסדרת הסכם זה, האתר או בדרך אחרת. כמו כן הינך מצהיר ומתחייב כי לא תבקש להחזיק בעלים, ולא מי מבעלי המניות, נושאי המשרה, הדירקטורים, סוכנים, עורכי דין או אחרים עלולים בכל דרך שהיא לכל דבר שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש של האדם אחר או של השירות שלנו. אחריות זו תישאר בתוקף לאחר סיומו של הסכם זה.

השיפויים שלך.

יהיה להגן ולשמור ולהחזיק בעלים מזיקים, תאגידים קשורים וחברות קשורות של הבעלים וגופים עסקיים אחרים הקשורים, או יורשי בהתאמה לבעליהם ובאי כוח ואת הרישיונות שלהם, או הבעלים של, שותפים, עובדים, סוכנים, עורכי דין, בעלי מניות, נושאי משרה, דירקטורים מפני כל וכל תביעות, דרישות, עלויות, פרסים, נזקים וכדומה, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיכול לנבוע מפרה או הפרה טענה מכל האחריות, המצגים, ההבטחות או התחייבויותיך על פי הסכם זה, או אם לא הפרת האחריות אלה, מצגים, הבטחות או התחייבויות סוף הסוף מתמשך ואם לא כל תביעה או הגשת תביעה, או לכל עילת תביעה אחרת או תביעות על ידי צד שלישי כלשהו, ​​כולל אך לא מוגבל לכל גוף ממשלתי או אם לא כל תביעה או הגשת תביעה או ספג. פיצויים אלו ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה.

לא ניתן כל אחריות.

האתר וכל מרכיביו, לרבות, אך ללא הגבלה, כל פרסום הוא לשימושכם "AS IS" ללא כל אחריות, מפורש או משתמע, מכל סוג, בין אם כדי להשתמש, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אחר. אתה משתמש באתר באחריותך בלבד. בעלים לא אחראים או ערבים, והבעלים לא יהיה אחראי ל, נכונות של כל חומר המתפרסם באתר, בעלים על ידי האם או על ידי כל צד, לרבות, אך לא רק, לכל מפרסם. בעלים אינם תומכים או לתמוך בכל חומר שהועלו בידי כל צד, לרבות, אך לא רק, לכל מפרסם. הבעלים לא תישא באחריות לכל ניזק מעשים או מחדלים על ידי כל צד לרבות אך לא רק למפרסמים וגם או כל מבקר אחר באתר או בכל מעשים או מחדלים של כל צד שהאתר סיפק כל קישורים או אחר אשר צד עשוי לספק שירותים לאתר או עליך. הבעלים לא תישא באחריות כלפיך או כל צד אחר לכל מפצים ישירים או עקיפים, מיוחד, מקרי, או תוצאתיים או לעלויות של כל תו, לרבות, אך לא מוגבל לנזקים או עלויות לפציעה מכל סוג, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימן מסחר , הפרת פטנט, דיבה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות פרסום, פגיעה במוניטין, אובדן נתונים, אובדן רווחים, הפסקת עבודה, כשל מחשב או תקלה, NOR לכישלון של בעלים של או כל אינטרנט אחר אירוח או אחר שרת לא כל כשל של בעלים או כל צד אחר על מנת לספק גישה לאינטרנט עבור כל תקופת זמן ולא למחוץ סיבה השליטה של ​​הבעלים ולא עבור כל וכל נזק אחר או עלויות כולל נזקים או הפסדי ענישה. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק או עלויות מעבר למחיר החוזה כולל לשירותים שניתנו בזאת, גם אם לבעלים יהיה קבל הודעה על האפשרות לניזקים או עלויות כאלה, או לתביעה של כל גורם אחר. בתוך ההגבלה של אחריות עשויה להיות מוגבלת על ידי החוקים של מדינות מסוימות או בתחומי שיפוט אחרים, ולכן חלק מההגבלות הנ"ל עשויות שלא לחול עליך ועשויות להיות לך זכויות אחרות שעשויים להשתנות מהמדינה למדינה.

שונים

אם יש לך תלונות על האתר, אתה יכול ליצור קשר עם בעלים דרך דף יצירת קשר. אם אתה מאמין שזכויות היוצרים שלך הופרו, עליך להודיע ​​הסוכן הממונה של הבעלים. הסכם זה יהיה כפוף ולפרש על פי חוקיה של ארצות הברית החלים על הסכמים מלא שיש לבצע בו. אם בעלים שואל צד שלישי על מנת לספק שירותים באמצעות הרשת שלנו או לאתר, להוראות הסכם זה תחולנה על השימוש בשירותיהם שלך. הסכם זה הוא ההבנה המלאה בינך ובין הבעלים ועשויים להיות שונה וכל הוראותיו ויתר רק על ידי כתיבה שנחתמה על ידי לך וגם בעלים. זה יחייב ונהנה כל אחד משלך ויורשי בהתאמה, ממונים של הבעלים והיורשים בעניין אבל כל הגבלות על הקצאה והעברה הכילו אחרת בהסכם זה יחולו בדרך אחרת. ויתור על כל הוראה של הסכם זה, או כל הפרה טענה, לא ייחשב כויתור על כל הוראה או הפרה אחרות. כל התרופות הניתנות על הבעלים בהסכם זה הן מצטבר והפעילות הגופנית על ידי בעלים של כל תרופה תהיה מבלי לפגוע בפעילות הגופנית של הבעלים של כל זכויות או סעדים העומדים לבעלים אחרים. כל מחלוקת המתעוררת תחת הסכם זה תיקבע רק על ידי בית משפט מוסמך רק בארצות הברית והבעלים יהיו זכאית לסעד של צו מניעה. אתה במפורש מסכים לסמכות שיפוט אישית במצב כזה ובבית המשפט כאמור. בכל תביעה על פי הסכם זה, המפלגה השלטת תהיה זכאית לשכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט. במקרה של חלק כלשהו של הסכם זה יהיה תקף או בלתי ניתן לאכיפה זה לא יהיה להשפיע על התוקף או אכיפות של שאר הסכם זה. כל הוראות הסכם זה יישאר בתוקף לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה.

כתב ויתור

אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כמו גם פרסומות. קישורים ופרסומות כאלה הם לא חסויות של כל מוצר או שירות באתרים אלו או בפרסומות כאלה, ואין כל מידע באתר כזה או פרסומות כאלה כבר שאושרה או יאושר על ידי הלוטוס Enthusiast.

כל שמות המוצרים, שמות מותג וכמו מתוארים או בשימוש באתר זה ובחומרים הקשורים הם או שמות מסחריים, סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ובעלות בעלים, בהתאמה. כל טענה מורכבת שכל בעלים כזה תומך בכל המוצרים או שירותים הניתנים על ידי אתר זה.

כל הוראות תנאי שאתר זה של שירות משולב באופן מלא במסמך זה.

WinZip הסידורי 11

WinZip הסידורי 11 מפתח

להורדת פוטושופ Corel בחינם

להורדת פוטושופ Corel ללא סדק

WinRAR להורדה 3

WinRAR 3 להורדה Freedownload

moviefactory dvd Corel 6

moviefactory dvd Corel 6 הורדות

הורדת WinRAR בחינם עבור XP

להוריד WinRAR עבור XP בחינם

להוריד חלונות WinRAR בחינם 7

להוריד חלונות WinRAR בחינם 7 סדק

Corel הסידורי לצייר 11

Corel הסידורי לצייר 11 סדרות

serialz CS5

CS5 serialz בחינם

הורדות Corel ללא תשלום

הורדות Corel בחינם סדוקות