Warunki korzystania z usługi

Korzystamy z firm reklamowych innych firm do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (nie w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych stron internetowych w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznania swoich wyborów nie mając tej informacji wykorzystywane przez te firmy, kliknij tutaj .

Dziękujemy za odwiedzenie LotusEnthusiast.net ("strony"). Korzystając z serwisu, użytkownik tworzy prawną i wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu ("Właściciel"), która zawiera wszystkie z poniższych warunków korzystania z tego Serwisu. Właściciel powinien mieć możliwość zmiany tych warunków w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie samo na miejscu, ale bez indywidualnego powiadomienia.

Przed zaakceptowania tej umowy, należy pamiętać, że inne strony mogą wysyłać materiały, które mogą okazać się obraźliwe. Możliwe jest również, że inne osoby mogą uzyskać informacje o sobie, że można rozważyć osobiste i mogą dążyć do nękania, zastraszania lub w inny sposób korzystać z tych informacji w sposób, który może sprzeciwić się. Ponadto, trzeba wiedzieć, że informacje, które piszesz nie jest prywatny i mogą być dostępne i oglądane przez innych. Tak więc należy być bardzo ostrożnym o podanych informacji.

Strony.

Treść strony można zmienić w dowolnym momencie, a wszelkie uzupełnienia lub zmiany, są automatycznie uznawane za objęte tymi warunkami. Witryny lub dostęp do strony może być również podjęte w dół w dowolnym momencie przez właściciela. Działania takie nie powinny być uważane za naruszenie lub naruszenia tej zgody ze strony właściciela.

Twoje obowiązki.

Będziecie wyłącznie odpowiedzialny za cokolwiek opublikować, opublikować lub w inny sposób, na miejscu ("Materiały" w tej umowie, a termin "materiał" obejmuje wszelkie informacje, w tym wszelkie fotografie, opisy, materiały biograficzne, informacje o e-mail lub jak ty dostarczyć) i wszystko i wszystkich materiałów, które można pisać, publikować lub w inny sposób, lub przesyłać podlegają wszystkie oświadczeń, gwarancji i odszkodowań, zobowiązań zawartych w niniejszej umowie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i konta dowolnego dostarczonych do Ciebie w ramach korzystania z Serwisu, i są w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach hasła lub konta. Właściciel zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku odrzucenia Materiał przyniósł do właściciela uwagi, ale właściciel nie będzie, jako zwykły materii, przegląd, edytowanie, cenzora lub w inny sposób utrzymać jakąkolwiek rolę nadzorczą w odniesieniu do każdego materiału. Zgadzasz się, że nie będzie zamieszczać na Stronie lub w inny sposób publikować, przesyłać, publikować lub retransmisję do innych:

* Każdy materiał, który może naruszać prawa jakiejkolwiek innej strony, w tym, lecz nie wyłącznie, prawo do prywatności, zniesławienia, oszczerstwa, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw, ani żaden materiał, który jest obsceniczne, obraźliwe, rasistowskie, pornograficzne, napastliwe lub narusza przepisów żadnego stanu, kraju, województwa lub inny podmiot rządowym na całym świecie;
* Materiał, który zawiera wszelkie anatomiczne lub seksualnych odniesień lub język seksualnie sugestywne;
* wszelkie zdjęcia, grafiki lub jak w każdym formacie, zawierającą dane osobowe lub nagość;
* Dowolny materiał, który jest zaszyfrowany;
* Każdy materiał, który może być uznany za lub łańcuch jest litera lub podobne;
* Każdy materiał, który zawiera lub wykonuje żadnej formy wirusów, koni trojańskich, itp

Dodatkowo, można zrozumieć, że każdy, kto księguje żadnego materiału do Serwisu, w tym, ale nie ogranicza się do reklamodawców, którzy reklamują się na stronie może być właścicielem praw do tego materiału lub takie reklamy i związanych z nimi, użytkownik oświadcza, że ​​nie będzie kopiować, transmitować, odśwież lub w inny sposób używać takiego materiału lub takich reklam i kwestii powiązanych nigdzie bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody właściciela tego materiału lub takich reklam i spraw pokrewnych.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

* Zakłócić lub uszkodzić lub próbować zakłócić lub uszkodzić witryny w jakikolwiek sposób, ani nie uniemożliwia lub utrudnia dostęp przez inne osoby do miejsca;
* Dostarczenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o sobie lub innych;
* Zmodyfikować lub zmienić każdy aspekt terenu;
* Zbierania lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników.

Zgadzasz się, że twoje korespondencja i działania biznesowe, lub udział w promocjach reklamodawców lub innych znalezionych na lub za pośrednictwem witryny, w tym płatności i dostawy towarów lub świadczenia usług powiązanych, oraz wszelkie inne warunki, gwarancje i oświadczenia związane z takimi transakcjami , dotyczą wyłącznie użytkownika i takich reklamodawców lub innych. Zgadzasz się, że właściciel nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub w wyniku obecności takich reklamodawców lub innych osób na miejscu.

W przypadku, należy podać odpowiednie informacje o sobie, musi zaktualizować te informacje od czasu do czasu, aby zachować wymienioną aktualnych informacji.

Prawa właściciela.

Właściciel zastrzega sobie prawo i przez zawarcie tej umowy użytkownik wyraża zgodę, aby umożliwić Właściciel dostęp do wszystkich materiałów i innych informacji można opublikować na miejscu, jak również prawo do monitorowania wszelkich działań na miejscu w tym prawo do usunięcia wszelkich materiałów, które Właściciel uznaje za naruszenie tej umowy, ale właściciel nie ma obowiązku, aby to zrobić, a właściciel nie będzie, jako zwykły materii, przegląd, edytowanie, cenzora lub w inny sposób utrzymać żadnej roli nadzorczej w odniesieniu do wszelkich takich działań lub tego materiału. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę właściciela prawo do przechowywania i tworzenia kopii wszystkich swoich materiałów i innych informacji pocztą. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę Właściciel ujawniać innym stronom wszystkie takie materiały i inne informacje można opublikować. Zgadzasz się, że właściciel może zachować materiały i informacje o Tobie i może ujawnić istotne, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu: (a) przestrzegania procedur prawnych; (B) egzekwowania warunków niniejszej umowy; (C) w odpowiedzi na zarzuty, że każdy materiał narusza prawa osób trzecich; lub (d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego właściciela, witryny, użytkowników strony oraz opinii publicznej. Właściciel jest właścicielem wszystkich praw autorskich Właściciela, znaków towarowych i innych praw własności, a nie będziesz miał prawa do jakiejkolwiek w i ani używać żadnego z zastrzeżonych praw Armatora. Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub wykorzystywać do celów komercyjnych, dowolną część witryny. Niniejszym daje i przyznać do właściciela, jego następców, wyznacza i licencjobiorców, wszelkie prawa do używania, kopiowania, wyświetlania, postu, odśwież, rozpowszechniać, dokonać kompilacji, bazy danych, instrumenty pochodne i inne wersje materiału, łącznie z, ale nie ograniczając się do włączenia Materiał do innych dzieł, a w ramach dotacji będzie dotacja do właściciela i jego następców, wyznacza i licencjobiorców, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy, a umowa kończy się po tym z jakiejkolwiek przyczyny i na zawsze i nie może być odwołane przez Ciebie z jakiegokolwiek powodu. Właściciel ma prawo sprzedawać, cedować lub w inny sposób przekazywania niektórych lub wszystkich swoich praw, w tym umowy z innymi stronami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściciel może określać ogólne zasady i ograniczenia dotyczące korzystania ze strony, w tym, ale nie ogranicza się do maksymalnej liczby dni, że wiadomości e-mail, komentarze pokładzie wiadomość lub innych przesłanego Materiału zostaną zachowane, maksymalna liczba wiadomości e-mail, które mogą być wysyłane i odbierane przez ciebie, maksymalna wielkość wiadomości e-mail mogą być wysyłane i odbierane przez ciebie, maksymalna ilość miejsca na dysku, które zostaną przeznaczone na serwerach Właściciela w Twoim imieniu, a maksymalna ilość razy (a maksymalna czas trwania, dla których) można uzyskać dostęp do witryny w danym okresie czasu. Zgadzasz się, że Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub brak możliwości przechowywania wiadomości i innych komunikatów oraz innych materiałów, które potwierdzają, że Właściciel zastrzega sobie prawo do likwidacji kont nieaktywnych przez dłuższy okres czasu.

Interpretacja niniejszej umowy.

Intencją właściciela w niniejszej umowie oraz w odniesieniu do witryny, aby upewnić się, że właściciel nie jest uznawany za wydawnictwo z dowolnego materiału, ani w żaden sposób odpowiedzialny za zachowanie Ciebie lub innego członka lub w inny sposób, a jako takie, Niniejsza Umowa i strony są interpretowane, aby właściciel nie odpowiada w żaden sposób dla każdego materiału, takiego postępowania lub w inny sposób, a do działania Instrukcja spójne i zgodne ze wszystkimi przepisami prawa, w dowolnym miejscu na świecie, czy już istniejące lub dalej uchwalona.

Twoje obietnice.

Użytkownik oświadcza: że jesteś w wieku powyżej 18 lat; że ani Materiał ani zawarcie tej umowy przez można osłabić lub naruszają żadnych praw osób, jak przedstawiono powyżej, i że cały materiał przestrzega i będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń jakiegokolwiek rządu lub innej jurysdykcji organu wykonującego nad tym porozumieniem, w miejscu lub w inny sposób w dowolnym miejscu na świecie; że materiał jest oryginalny z tobą; i że będziecie wyłącznie odpowiedzialny za pełną zgodność w ramach wszystkich stanowych i federalnych przepisów prawa, statutu, przepisów i jak regulacji niniejszej umowy, strony lub w inny sposób. Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie dążyć do utrzymywania właściciel, ani żaden z jej akcjonariuszy, urzędników, dyrektorów, agentów, prawników lub innych osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób na wszystko, co może wyniknąć z lub użyć innej osoby z naszych usług. Te gwarancje są po rozwiązaniu tej umowy.

Twoje Odszkodowania.

Powinna bronić i zapisać i chronić właściciela, Instrukcja powiązane i pokrewne korporacji i innych podmiotów związanych z działalnością gospodarczą, ich lub właściciela odpowiednich następców i ich lub właściciela licencjobiorców, partnerów, pracowników, agentów, prawników, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów wobec wszelkich roszczeń, kosztów, nagrody, odszkodowania i podobne, w tym koszty obsługi prawnej, które mogą wyniknąć z naruszenia lub zgłaszane naruszenia dowolnych gwarancji, reprezentacji, obietnic lub zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, czy naruszenie tych gwarancji, oświadczenia, obietnice i zobowiązania w końcu trwałe i czy wszelkie spory lub roszczenia jest złożony, lub z jakiegokolwiek innego powodu działania lub roszczeń osób trzecich, w tym, lecz nie ograniczając się do dowolnego organu rządowego czy jakiekolwiek spory lub roszczenia jest złożony lub trwałe. Odszkodowania te są po rozwiązaniu tej umowy.

BRAK GWARANCJI.

Strony i ich elementów w tym między innymi ŻADNEJ REKLAMY SĄ OFEROWANE W STANIE "TAK JAK JEST" BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, dowolnego rodzaju czy to KORZYSTAĆ, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub innych. Używasz STRONY NA WŁASNE RYZYKO. Właściciel nie gwarantujemy, I WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA, poprawność wszelkich materiałów na stronie, CZY przez właściciela lub przez stronę TYM MIĘDZY INNYMI dla wszystkich reklamodawców. Właściciel nie popiera ani nie wspierać wszelkie materiały zamieszczane przez każdą stronę, W TYM, ALE NIE TYLKO dla wszystkich reklamodawców. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK działania lub zaniechania przez każdą stronę, w tym między innymi dla reklamodawców I lub jakikolwiek inny odwiedzająca strony lub działania lub zaniechania jakiejkolwiek strony, KTÓREMU Z WITRYNY dostarczył jakieś linki lub które druga strona może ŚWIADCZENIA USŁUG DO STRONY LUB DO CIEBIE. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA wszelkie bezpośrednie lub pośrednie wyrównawcze, specjalne, przypadkowe lub wtórne lub kosztów charakteru TYM MIĘDZY INNYMI DO ZNISZCZENIA i koszty dla OBRAŻENIA CIAŁA jakiegokolwiek rodzaju, praw autorskich, znaków towarowych NARUSZENIA PRAW , naruszenie patentu, pomówienie, zniesławienie, naruszenie prywatności, naruszenie praw rozgłosu, utratę dobrej opinii, UTRATY DANYCH, UTRATY ZYSKÓW, PRZERWY W PRACY, komputer awaria lub usterka, ANI ZA USZKODZENIA właściciela lub innego rodzaju Webhosting LUB INNE BŁĄD SERWERA ANI właściciela lub innej stronie ŚWIADCZENIA dostępem do Internetu dla dowolny okres czasu, ani z jakiegokolwiek powodu poza kontrolą właściciela ani WSZYSTKICH INNYCH SZKÓD LUB koszty obejmujące KARNE SZKODY LUB STRATY. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB Koszty przekraczające całkowitej ceny umowne na USŁUGI DOKUMENTACJI, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIEL ZOSTAŁA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD LUB KOSZTÓW LUB ZA ROSZCZENIA drugiej Strony. WŚRÓD OGRANICZENIE GWARANCJI może być ograniczona przez przepisy w danym stanów i krajów i tak NIEKTÓRE OGRANICZENIA TE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA MOGĄ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ ZALEŻNOŚCI OD STANU.

Różne

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia o miejscu, można się z właścicielem za pomocą strony Kontakt. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, powinien poinformować o tym właściciela wyznaczonego przedstawiciela. Niniejsza umowa podlega i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych mających zastosowanie do umów, które mają być wykonywane w całości w nim. Jeżeli Właściciel prosi osoby trzeciej świadczenia usług za pośrednictwem naszej sieci lub dla strony, postanowienia niniejszej umowy stosuje się do korzystania z ich usług. To porozumienie jest pełne zrozumienie między tobą i właściciel i może być modyfikowana i jej postanowień odstąpić tylko na piśmie i podpisane przez Ciebie i właściciela. Niniejsze wiąże i korzyści każdego z Państwa i Instrukcja odpowiednich spadkobierców i następców w interesie, ale wszelkie ograniczenia dotyczące przydziału i transferu inaczej zawarte w niniejszej umowie stosuje się inaczej. Rezygnacja z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek twierdził naruszenia ich, nie mogą być uznane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego przepisu lub naruszenia. Właściciel wszystkich środków przewidzianych w tej umowie są skumulowane i korzystanie przez właściciela jakiegokolwiek środka odwoławczego stosuje się bez uszczerbku dla właściciela wykonywania jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych dostępnych do właściciela. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy są określane wyłącznie przez sąd właściwy tylko w Stanach Zjednoczonych i właściciel ma prawo do nakazu zadośćuczynienia. Użytkownik wyraźnie zgadza się na osobistej jurysdykcji w takim stanie, w takim sądzie. W każdym działaniu na podstawie niniejszej umowy, strona wygrywająca jest uprawniona do adwokatów opłat i kosztów sądowych. W przypadku jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, to nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałej części niniejszej umowy. Wszystkich postanowień niniejszej Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy niezależnie od przyczyny.

ZASTRZEŻENIE

Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych, a także reklamy. Takie linki i reklamy nie są adnotacje jakichkolwiek produktów lub usług w takich miejscach lub w takich reklamach, i brak informacji w taki miejscu, albo w takich reklam zostało przyjęte lub zatwierdzone przez Lotus Enthusiast.

Wszystkie nazwy produktów, nazwy handlowe i jak przedstawiono lub używane na tej stronie internetowej i materiały związane są albo nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi i własnością ich poszczególnych właścicieli. Nie oświadczenie, że wszelkie tego rodzaju właściciele popiera jakichkolwiek produktów lub usług dostarczanych przez tę stronę.

Wszystkich postanowień Warunków tej witryny z usługi są w pełni uwzględnione w niniejszym dokumencie.

WinZip seryjny 11

seryjny WinZip 11 klucz

corel photoshop do pobrania za darmo

corel photoshop do pobrania za darmo keygen

WinRAR 3 download

WinRAR 3 download freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 pliki do pobrania

WinRAR pobierz za darmo xp

Pobierz WinRAR dla xp za darmo

Pobierz WinRAR darmowe windows 7

Pobierz WinRAR darmowe windows 7 pęknięcia

corel draw 11 szeregowych

corel draw 11 szeregowych seriali

CS5 serialz

CS5 serialz darmo

corel pliki do pobrania za darmo

darmowe corel pliki do pobrania pęknięty