Warunki korzystania z usługi

Używamy firm reklamowych innych firm do wyświetlania reklam podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych stron internetowych w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i znasz swoich wyborów nie mając wykorzystania informacji przez te firmy, kliknij tutaj .

Dziękujemy za odwiedzenie LotusEnthusiast.net ("strony"). Za pomocą witryny, tworzysz umowę prawną i wiążącą pomiędzy tobą i właściciela witryny ("Właściciel"), który zawiera wszystkie z poniższych warunków korzystania z tego Serwisu. Właściciel może swobodnie zmienić te warunki w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie sam na stronie, ale bez indywidualnego powiadomienia.

Przed zaakceptowania tej umowy, należy pamiętać, że inne osoby mogą dodawać materiały, które mogą okazać się obraźliwe. Możliwe jest również, że inne osoby mogą uzyskać informacje o użytkowniku, który można rozważyć osobiste i mogą dążyć do nękania, zastraszania lub w inny sposób korzystać z takich informacji w sposób, który może sprzeciwić się. Dodatkowo, trzeba wiedzieć, że informacje, które piszesz nie jest prywatna i może być dostępne i postrzegane przez innych. Tak więc należy być bardzo ostrożnym o informacje dostarczone przez użytkownika.

Strony.

Zawartość strony może być zmienione w każdej chwili, a wszelkie uzupełnienia lub zmiany są automatycznie uznawane za objęte tymi warunkami. Miejsce lub Twój dostęp do witryny można również zdjęte w dowolnym momencie przez właściciela. Brak takich działań może być uznane za naruszenie lub naruszenie tej umowy ze strony właściciela.

Twoje obowiązki.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za cokolwiek publikować, publikować lub w inny sposób, na Stronie ("Materiały" w tej umowie, a termin "materiał" obejmuje wszelkie informacje, w tym wszelkie fotografie, opisy, materiały biograficzne, informacje o e-mail lub jak ty dostarczenie) i wszystko i wszystkich Materiał że pisać, publikować lub w inny sposób, lub przesyłania podlega wszystkich oświadczeń, gwarancji, obowiązków i odszkodowań zawartych w niniejszej umowie. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich hasła i konta podany Państwu w ramach korzystania z witryny, i są w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach hasła lub konta. Właściciel zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku odrzucenia Materiał przyniósł do właściciela uwagi, ale właściciel nie będzie, jako zwykły materii, przeglądu, edytować, cenzora lub w inny sposób nie utrzymuje rolę nadzorczą w odniesieniu do każdego materiału. Zgadzasz się, że nie będzie zamieszczać na Stronie lub w inny sposób publikować, przesyłać, publikować lub retransmisję do innych:

* Każdy materiał, który może naruszać prawa jakiejkolwiek innej strony, w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich praw do prywatności, zniesławienie, pomówienie, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw, ani żaden materiał, który jest obsceniczne, obraźliwe, rasistowskie, pornograficzne, napastliwe lub narusza przepisów żadnego stanu, kraju, województwa lub innego podmiotu rządowego w dowolnym miejscu na świecie;
* Dowolny materiał, który obejmuje anatomiczne lub seksualnych odniesień lub język zabarwieniu erotycznym;
* wszelkie fotografie, grafiki lub jak w każdym formacie, zawierającą nagość lub danych personalnych;
* Dowolny materiał, który jest zaszyfrowany;
* Każdy materiał, który może być uznany za czy łańcuszka lub podobne;
* Każdy materiał, który zawiera lub wykonuje żadnej formy wirusów, koni trojańskich itp

Dodatkowo, można zrozumieć, że każdy, kto księguje żadnego materiału do Serwisu, w tym, ale nie tylko dla reklamodawców, którzy reklamują się na stronie może być właścicielem praw do tego materiału lub takich reklam i spraw pokrewnych oraz wyrażasz zgodę, że nie będzie kopiować, transmitować, odśwież lub w inny sposób korzystania z takich materiałów takich reklam i kwestii powiązanych wszędzie bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody oraz na właścicielu danego materiału lub takich reklam i spraw pokrewnych.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

* Zakłócić lub uszkodzić lub próbować zakłócić lub uszkodzić witryny w żaden sposób, ani nie uniemożliwia lub utrudnia dostęp do każdego rozmówcy do serwisu;
* Dostarczenie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o sobie lub innych;
* Zmodyfikować lub zmienić każdy aspekt terenu;
* Zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych użytkownikach.

Zgadzasz się, że twoje korespondencja i działania biznesowe, lub udział w promocjach reklamodawców lub innych osób, znajdujących się na stronie, w tym płatności i dostawy towarów lub usług powiązanych, oraz wszelkie inne warunki, warunków, gwarancji i danych związanych z tymi działaniami są wyłącznie użytkownika i reklamodawców lub innych. Zgadzasz się, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku takich działań lub w wyniku obecności takich reklamodawców lub innych osób na stronie.

W przypadku, gdy świadczenia są informacje o sobie, są takie informacje można aktualizować od czasu do czasu, aby zachować wspomnianą aktualnych informacji.

Prawa właściciela.

Właściciel zastrzega sobie prawo i przez zawarcie tej umowy użytkownik wyraża zgodę, aby umożliwić Właściciel dostęp do wszystkich materiałów i inne informacje post na stronie, jak również prawo do monitorowania wszelkich czynności na miejscu w tym prawo do usunięcia wszelkich Materiałów Właściciel uznaje za naruszenie przepisów niniejszej umowy, ale właściciel nie ma obowiązku, aby to zrobić, a właściciel nie będzie, jako zwykły materii, przeglądu, edytować, lub w inny sposób utrzymania cenzora żadnej roli nadzorczej w odniesieniu do wszelkich takich działań lub tego materiału. Wyrażenie zgody, aby umożliwić właścicielowi prawo do przechowywania i wykonywania kopii wszystkich swoich materiałów i innych informacji można opublikować. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę Właściciel ujawniać innym stronom wszystkie takie materiały i inne informacje napiszą. Zgadzasz się, że właściciel może zachować materiały i informacje o sobie i może ujawnić istotne, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie jest zasadnie konieczne w celu: (a) przestrzegania procedur prawnych; (B) egzekwowania warunków niniejszej umowy; (C) w odpowiedzi na zarzuty, że każdy materiał narusza prawa osób trzecich; lub (d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego właściciela, Site, użytkowników witryny i publiczności. Właściciel jest właścicielem wszystkich Właściciela praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności, a nie będziesz miał prawa do jakiegokolwiek rodzaju i celu ani używać dowolnych Właściciela praw własności. Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać do celów komercyjnych, dowolną część witryny. Niniejszym daje i przyznać się do właściciela, jego następcy, wyznacza i licencjobiorców, wszelkie prawa do używania, kopiowania, wyświetlania, pocztą, odśwież, rozpowszechniać, aby kompilacje, baz danych, instrumenty pochodne i inne wersje materiałów, w tym, ale nie ogranicza się do włączenia Materiał do innych prac i w ramach dotacji jest przyznanie się do właściciela i jego następców, wyznacza i licencjobiorców, zarówno w okresie trwania niniejszej umowy oraz po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu i na zawsze i nie może być odwołane przez ciebie z jakiegoś powodu. Właściciel ma prawo do sprzedaży, cesji lub w inny sposób przenosić lub wszystkich swoich praw, w tym umowy z innej strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściciel może określać ogólne zasady i ograniczenia dotyczące korzystania z Serwisu, w tym, ale nie ograniczając się do maksymalnej liczby dni, że wiadomości e-mail, komentarze pokładzie wiadomość lub innych przesłanego materiału zostanie zachowana, maksymalna liczba wiadomości e-mail może być wysyłane i odbierane przez użytkownika, maksymalna wielkość wiadomości e-mail mogą być wysyłane i odbierane przez użytkownika, maksymalna ilość miejsca na dysku, które zostaną przeznaczone na serwerach Właściciela w Twoim imieniu, a maksymalna ilość razy (a maksymalna Czas, na które) można uzyskać dostęp do witryny w danym okresie czasu. Zgadzasz się, że Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub brak możliwości przechowywania wiadomości i innych komunikatów oraz innych Materiałów Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Właściciel zastrzega sobie prawo do likwidacji kont nieaktywnych przez dłuższy okres czasu.

Interpretacja niniejszego Porozumienia.

Intencją właściciela w niniejszej umowie oraz w odniesieniu do witryny, aby upewnić się, że Właściciel nie uważa się za wydawcą z dowolnego materiału, ani w żaden sposób odpowiedzialny za zachowanie Ciebie lub innego członka lub w inny sposób, a jako takie, umowa i serwisu należy rozumieć, aby Właściciel nie odpowiada w żaden sposób za wszelkie materiały, takie postępowanie lub w inny sposób, a do działania właściciela spójne i zgodne z wszystkimi przepisami prawa, w dowolnym miejscu na świecie, czy już istniejące lub dalej uchwalona.

Twoje obietnice.

Użytkownik oświadcza: że jesteś w wieku powyżej 18 lat; że ani materiału, ani zawarcia niniejszej umowy przez będziesz osłabić lub narusza żadnych praw osób, jak przedstawiono powyżej, że cały materiał spełnia i będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutu, przepisów jakiegokolwiek rządu lub innej jurysdykcji organu wykonującego na niniejszej Umowy, Strony lub w inny sposób w dowolnym miejscu na świecie; że materiał jest oryginalny z tobą; i że będziecie wyłącznie odpowiedzialny za pełną zgodność w ramach wszystkich stanowych i federalnych przepisów prawa, ustaw, rozporządzeń itp regulacji tej umowy, w miejscu lub w inny sposób. Ponadto użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie dążą do posiadania właściciela, ani żaden z jej akcjonariuszy, urzędników, dyrektorów, agentów, prawników lub innych osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób do niczego, co może wynikać z lub użyć innej osoby naszego serwisu. Gwarancje te są po rozwiązaniu tej umowy.

Twoje Odszkodowania.

Będzie bronił i zapisać i chronić właściciela, Instrukcja powiązane i pokrewne korporacji i innych podmiotów związanych z działalnością gospodarczą, ich lub właściciela odpowiednich następców i ich lub instrukcja licencjobiorców, partnerów, pracowników, agentów, prawników, akcjonariuszy, członków zarządu, dyrektorów przed wszelkimi roszczeń, kosztów, nagrody, szkód i jak, w tym koszty obsługi prawnej, które mogą wyniknąć z naruszenia lub twierdzili naruszenie dowolnych gwarancji, oświadczeń, obietnic i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, czy naruszenie tych gwarancji, oświadczenia, obietnice i zobowiązania w końcu trwałe i czy jakiekolwiek spory lub roszczenia jest złożony, lub z jakiegokolwiek innego powodu działania lub roszczeń osób trzecich, w tym, ale nie ograniczając się do organu rządowego czy jakiekolwiek spory lub roszczenia jest złożony lub trwałe. Te odszkodowania są po rozwiązaniu tej umowy.

BRAK GWARANCJI.

STRONA I wszystkie jego składniki TYM, LECZ NIE TYLKO DO ŻADNEJ reklamowe świadczone są NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, wyraźnych lub dorozumianych, dowolnego rodzaju czy to KORZYSTAĆ, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub innych. KORZYSTANIA Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. Właściciel nie gwarantujemy, I WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA, poprawność dowolnych materiałów zamieszczonych na stronie, CZY przez właściciela lub przez stronę TYM MIĘDZY INNYMI Z reklamodawcy. WŁAŚCICIEL NIE UDZIELA lub wsparcia wszelkich materiałów przez każdą stronę, W TYM MIĘDZY INNYMI Z reklamodawcy. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK działania lub zaniechania przez każdą stronę, w tym między innymi dla reklamodawców I LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ odwiedzający strony LUB działania lub zaniechania jakiejkolwiek strony, KTÓREMU STRONY dostarczył jakieś linki lub które druga strona może ŚWIADCZENIA USŁUG DO STRONY LUB DO CIEBIE. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA wszelkie bezpośrednie lub pośrednie kompensacyjne, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, LUB SZKODY LUB KOSZTY DOWOLNEGO RODZAJU W TYM MIĘDZY INNYMI DO ODSZKODOWANIA lub kosztów za OBRAŻENIA CIAŁA jakiegokolwiek rodzaju, PRAW AUTORSKICH PRAW, znaków towarowych PRAW , naruszenie patentu, zniesławienie, oszczerstwo, naruszenie prywatności, ingerencję w prawa do jawności, utratę dobrej opinii, UTRATY DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W PRACY, komputer awaria lub usterka, ANI ZA USZKODZENIA instrukcja LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ hosting LUB INNE SERWER ANI AWARIA WŁAŚCICIELA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ŚWIADCZENIA Dostęp do Internetu w dowolnym okresie czasu, ani z jakiegokolwiek powodu poza kontrolą właściciela ani WSZYSTKICH INNYCH STRAT LUB KOSZTY TYM KARNE SZKODY LUB STRATY. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB Koszty przekraczające całkowitej ceny umowne na USŁUG ŚWIADCZONYCH W NINIEJSZYM, NAWET JEŚLI WŁAŚCICIEL ZOSTAŁA O MOŻLIWOŚCI TAKICH STRAT LUB KOSZTY, LUB ZA ROSZCZENIA przez inne osoby. WŚRÓD OGRANICZENIE GWARANCJI może być ograniczona przez przepisy w danym stanów i krajów i tak niektóre z ograniczeń POWYŻSZYCH NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA MOGĄ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ OD STANU.

Różny

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia o stronie, możesz skontaktować się z właściciela na stronie kontaktowej. Jeśli uważasz, że Twoje prawa autorskie zostały naruszone, powinien powiadomić Instrukcja przeznaczona Agent. Niniejsza Umowa podlega i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych mających zastosowanie do umów wykonanych w całości do nich. Jeżeli Właściciel prosi osoby trzeciej świadczenia usług za pośrednictwem naszej sieci lub w miejscu, postanowienia niniejszej umowy stosuje się do korzystania z ich usług. To porozumienie jest pełne zrozumienie między tobą i właściciela i może być modyfikowana i jej postanowień uchylony jedynie przez piśmie podpisanym przez Ciebie i właściciela. Niniejsze rozporządzenie wiąże i korzyści każdego z Państwa i właściciela własnych spadkobierców, wyznacza i następców zainteresowania, ale wszelkie ograniczenia dotyczące przydziału i transferu poza zawarte w niniejszej umowie stosuje się inaczej. Rezygnacja z któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jego twierdził naruszenia, nie może być uznane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia lub naruszenia. Wszystkie środki przewidziane Właściciel w niniejszej umowie są skumulowane i wykonywanie przez Właściciela jakichkolwiek środków pozostaje bez uszczerbku dla właściciela wykonywania innych praw i środków zaradczych dostępnych Właściciela. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy są określane wyłącznie przez sąd właściwy tylko w Stanach Zjednoczonych i właściciel ma prawo do nakazu zadośćuczynienia. Użytkownik wyraźnie zgadza się na osobistej jurysdykcji w takim stanie iw takim sądem. W każdym działaniu na podstawie niniejszej umowy, strona wygrywająca jest uprawniona do adwokatów opłat i kosztów sądowych. W przypadku jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych niniejszej umowy. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy po rozwiązaniu tej umowy bez podania przyczyny.

ZASTRZEŻENIE

Ta strona zawiera linki do innych stron internetowych, a także reklamy. Takie linki i reklamy nie są adnotacje jakichkolwiek produktów lub usług w takich miejscach lub w takich reklam, a brak informacji lub w takim miejscu takich reklam zostało przyjęte lub zatwierdzone przez Lotus Enthusiast.

Wszystkie nazwy produktów, nazwy handlowe i jak przedstawiono lub używane na tej stronie internetowej i materiały związane są albo nazwy handlowe, znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe, będące własnością odpowiednich firm. Nie roszczeniem, że wszelkie takie właściciele popiera jakichkolwiek produktów lub usług świadczonych przez tę stronę internetową.

Wszystkie postanowienia Warunków tej witryny z usługi są w pełni włączone w niniejszym dokumencie.

winzip szeregowy 11

szeregowy WinZip 11 kluczem

corel photoshop do pobrania za darmo

corel photoshop do pobrania za darmo keygen

winrar 3 do pobrania

winrar 3 pobierz freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 pliki do pobrania

WinRAR pobierz za darmo xp

pobierz WinRAR dla xp za darmo

Pobierz WinRAR darmowe windows 7

pobierz winrar darmowe windows 7 pęknięcia

corel seryjne wyciągnąć 11

corel seryjne wyciągnąć 11 seriali

cs5 serialz

cs5 serialz darmo

Corel pliki do pobrania za darmo

darmowe Corel pliki do pobrania pęknięty