Podmienky používania

Používame reklamných spoločností tretích strán, aby slúžil reklamy, keď navštívite naše webové stránky. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie vrátane mena, adresy, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách týchto aj iných webov za účelom poskytovania reklám na výrobky a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak máte záujem o viac informácií o tejto praxi a poznať svoje rozhodnutie o tom, ktoré nemajú túto informáciu používané týmito spoločnosťami, kliknite tu.

Ďakujeme vám za návštevu LotusEnthusiast.net (ďalej len "stránky"). Používaním tejto stránky je vytvoriť právny a záväznú dohodu medzi vami a vlastníkovi lokality ("vlastník"), ktorý zahŕňa všetky nasledujúce, pokiaľ ide o vášho využívanie webu. Vlastník musí mať možnosť zmeniť tieto podmienky kedykoľvek vysielanie rovnaké na stránkach, ale bez akéhokoľvek individuálneho upozornenia.

Než prijmete túto zmluvu, mali by ste si uvedomiť, že ostatné strany zverejniť materiály, ktoré vám môžu považovať za urážlivé. Je tiež možné, že ostatní účastníci konania môžu získať informácie o vás, ktoré môžete zvážiť osobné a že môžu usilovať o obťažovanie, zastrašovanie alebo inak používať tieto informácie takým spôsobom, ktorý môže namietať. Navyše, musíte vedieť, že informácie, ktoré ste post nie je súkromné ​​a môžu byť prístupné a videný ostatnými. Preto by ste mali byť veľmi opatrní, o informácie, ktoré poskytujú.

Stránka.

Obsah týchto stránok je možné meniť kedykoľvek a akékoľvek dodatky alebo zmeny bude automaticky považované za pokryté týmito podmienkami. Site alebo váš prístup k stránke možno tiež strhnutý kedykoľvek vlastníka. Žiadne takéto akcie sa považuje za porušenie alebo porušenie dohody zo strany vlastníka.

Vaše povinnosti.

Tie nesú výlučnú zodpovednosť za čokoľvek zverejníte, publikovať či inak postaviť na mieste ("Materiál" v tejto dohode a výraz "materiál" zahŕňa akékoľvek informácie, vrátane prípadných fotografií, popisov, biografického materiálu, e-mailovú informácií alebo, ako ste vy poskytujú) a všetko a všetky materiály, ktoré ste po, publikovať či inak postaviť alebo prenášať podliehajú všetky vaše vyhlásenie, záruky, povinnosti a odškodnenie obsiahnuté v tejto zmluve. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti akéhokoľvek hesla a účtu poskytnutého vám ako súčasť vášho používanie webu a je plne zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa vyskytujú v rámci vášho hesla alebo účtu. Majiteľ si vyhradzuje právo, ale nemá povinnosť odmietnuť akýkoľvek materiál priviedol do návodu k pozornosti, ale majiteľ nesmie, ako pravidelné hmoty, recenzie, upravovať, cenzora alebo inak udržiavať akýkoľvek kontrolnú úlohu vzhľadom na akéhokoľvek materiálu. Súhlasíte, že nebudete posielať na webe alebo inak publikovať, prenášať, publikovať alebo preposielať ostatným:

* Akýkoľvek materiál, ktorý môže porušovať práva akejkoľvek inej strany, vrátane, ale bez obmedzenia na všetky nároky súkromie, urážky na cti, ohovárania, autorské práva, ochranné známky alebo iných práv, ani žiadne materiály, ktoré sú obscénne, urážlivé, rasistické, sexuálne explicitné, obťažujúce alebo porušuje zákony ktoréhokoľvek štátu, krajina, provincia alebo akéhokoľvek iného subjektu, vládne kdekoľvek na svete;
* Akéhokoľvek Materiálu, ktorý obsahuje anatomické alebo sexuálnej odkazy, alebo sexuálne sugestívne jazyk;
* Všetky fotografie, grafiky alebo podobne, v ľubovoľnom formáte, ktorý obsahuje nahotu alebo osobné údaje;
* Akýkoľvek materiál, ktorý je zašifrovaný;
* Akýkoľvek materiál, ktorý môže byť považovaný za, alebo je reťazový list, alebo podobne;
* Akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje alebo vydá akúkoľvek formu vírusov, trójskych koní, atď

Navyše, ste pochopili, že každý, kto účtuje akýkoľvek materiál na stránky, vrátane, ale nie výhradne pre inzerentov, ktoré inzerujú na mieste môže vlastniť práva k tomuto materiálu alebo takejto reklamy a súvisiacich záležitostiach a súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, prenášať, preposielať alebo inak použiť akýkoľvek takýto materiál alebo takejto reklamy a súvisiace záležitosti a kdekoľvek bez výslovného, ​​predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa tohto materiálu alebo takých reklám a súvisiacich záležitostí.

Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete:

* Prerušenie alebo narušovať alebo sa pokúšať prerušiť alebo narušiť Stránok žiadnym spôsobom, ani nebráni alebo brániť prístup k žiadnej inej strany na miesto;
* Poskytujú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o sebe alebo iným osobám;
* Upravovať, meniť alebo akýkoľvek aspekt stránkam;
* Zbierať alebo uchovávať osobné údaje o ostatných užívateľoch.

Súhlasíte s tým, že vaše korešpondencia či obchodné rokovania s, alebo účasť na povýšenie, inzerentov alebo iných nájsť na alebo prostredníctvom týchto stránok, vrátane platby a dodania súvisiacich výrobkov alebo služieb, a všetky ostatné podmienky, záruky alebo reprezentácie spojené s týmito rokovaniami , sú výhradne medzi vami a týmito inzerentov alebo iní. Súhlasíte s tým, že majiteľ nebude ani neručí za akékoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku takýchto rokovaní alebo v dôsledku prítomnosti takýchto inzerentov alebo iných na mieste.

V prípade, že poskytnutie informácií o sebe, budete tieto informácie aktualizovať čas od času, aby uvedené informácie aktuálne.

Práva majiteľa.

Majiteľ si vyhradzuje právo a uzavretím tejto zmluvy výslovne súhlas, aby majiteľ prístup všetkých významných a ďalšie informácie, ktoré zverejniť na webe, rovnako ako právo sledovať všetky aktivity na mieste, vrátane právo odstrániť akýkoľvek materiál, ktorý majiteľ považuje za v rozpore s touto dohodou, ale majiteľ nesmie mať povinnosť tak urobiť a majiteľ nesmie, ako pravidelné hmoty, recenzie, upravovať, cenzora alebo inak udržiavať akýkoľvek kontrolnú úlohu s ohľadom na ktorejkoľvek z týchto činností alebo takýto materiál. Tie výslovne súhlas, aby majiteľ má právo ukladať a vytvárať kópie všetkých vašich materiálu a ďalšie informácie, ktoré zverejníte. Tie výslovne povoľuje Majiteľ oznámiť žiadnej inej strane všetky takýto materiál a ďalšie informácie, ktoré zverejniť. Súhlasíte s tým, že vlastník môže zachovať materiálov a informácií o vás a môže sprístupniť materiál, ak to vyžaduje zákon, alebo v dobrej viere, že takéto uchovanie alebo zverejnenie je primerane potrebné na: (a) v súlade so súdnemu procesu; (b) vynútenie podmienky tejto zmluvy; (c) reagovať na tvrdenie, že akýkoľvek materiál porušuje práva tretích strán; alebo (d) ochrane práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti majiteľa, lokality, užívateľov tohto webu a verejnosti. Vlastník je majiteľom všetkých Návodu autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych právach a budete mať žiadne práva akéhokoľvek druhu v a ani nesmie použiť niektorú z vlastníckych práv vlastníka. Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať na komerčné účely, akúkoľvek časť webových stránok. Môžete sa dať, a poskytnúť majiteľ, jeho právnym nástupcom, nadobúdatelia a držiteľa licencie, všetky práva na používanie, kopírovanie, displej, poštou, preposielať, distribuovať, aby kompilácií, databáz, derivátové a ostatné verzie materiálu, vrátane, ale bez obmedzenia na včlenení materiál do iných prácach a vnútri grant musí byť grant na majiteľa a jeho nástupcov, prideľuje a držiteľa licencie a to ako počas trvania tejto zmluvy a po tom, čo táto dohoda končí z akéhokoľvek dôvodu, a na večné časy, a nesmú byť odvolaná, ktoré ste z akéhokoľvek dôvodu. Majiteľ má právo predať, postúpiť alebo inak previesť niektoré alebo všetky zo svojich práv v tejto dohode na inú stranu. Ďalej beriete na vedomie, že vlastník môže stanoviť všeobecné postupy a obmedzenia týkajúce sa používania týchto stránok, vrátane ale bez obmedzenia na maximálny počet dní, ktoré e-mailových správ, výveska príspevky alebo ďalšie nahraného Materiál bude zachovaný, maximálny počet e-mailových správ, ktoré môžu byť zaslané alebo prijímané vami, maximálna veľkosť každej e-mailové správy, ktoré môžu byť zaslané alebo prijímané vami, je maximálna miesto na disku, ktoré budú vyčlenené na Návode serveroch vaším menom, a maximálny počet opakovaní (a maximálnu doba, na ktorú), môžete prístup k webu v danom časovom období. Súhlasíte s tým, že majiteľ nemá žiadnu zodpovednosť za zmazanie alebo neúspešné uloženie akékoľvek správy a iné oznámenia alebo iného materiálu, Uznávate, že majiteľ si vyhradzuje právo odhlásiť účty, ktoré sú neaktívne po dlhšiu dobu.

Výkladu tejto dohody.

Je to zámer vlastníka v tejto dohode, a vzhľadom na miesto, aby sa uistil, že vlastník nie je považované za vydavateľom z akéhokoľvek materiálu, ani zodpovedná žiadnym spôsobom pre vykonávanie vás alebo iného člena, alebo inak, a ako taký, táto dohoda a miesto musí byť vykladané tak, aby majiteľ nezodpovedá žiadnym spôsobom na akýkoľvek materiál, také konanie alebo inak, a aby majiteľa akcie v súlade a v súlade so všetkými zákonmi, kdekoľvek na svete, či už v existenciu alebo budú prijaté.

Vaše sľuby.

Vyhlasujete a ručíte: že ste vo veku nad 18 rokov; že ani materiál ani uzavretie tejto zmluvy podľa vás zhorší alebo porušovať práva akejkoľvek strany, ako je uvedené vyššie, a že všetok materiál dodržiava a bude dodržiavať všetky platné zákony, nariadenia, predpisy akéhokoľvek vládneho alebo iného orgánu pri výkone svojej právomoci počas tejto dohody, miesto alebo iným kdekoľvek na svete; že materiál je originál s vami; a že nesie výhradnú zodpovednosť za plného súladu za všetkých štátne a federálne zákony, nariadenia, predpisy a podobne regulujúce túto dohodu, miesto alebo inak. Ďalej potvrdzujete, že nebudete snažiť držať vlastníka, ani žiadny z jej akcionárov, úradníkov, riaditeľov, agentov, zástupcov alebo iných, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom, pre všetko, čo môže vzniknúť z alebo použiť iné osoby našej služby. Táto záruka sa aj po ukončení tejto zmluvy.

Vaše Odškodnenie.

Obhajovať a ušetrite a kryť majiteľ, majiteľ je prepojil a súvisiacich korporácie a ďalšie súvisiace podnikateľské subjekty, ich či vlastníka prípadných nástupcov a ich či vlastníka licencie, partneri, zamestnanci, zástupcovia, advokáti, akcionárov, úradníci, riaditelia proti všetky nároky, požiadavky, náklady, ceny, náhradu škody a podobne, vrátane honorárov právnym zástupcom, ktoré môžu vzniknúť z porušenia alebo nárokovaných porušenie žiadnej z vašich záruky, zastúpenie, sľuby a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, či je alebo nie je porušenie týchto záruk, reprezentácie, sľuby alebo povinnosti konečne trvalé a či nie je žiadny súdny spor, alebo pohľadávka podaná, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu žaloby či nároky akýchkoľvek tretích strán, vrátane, ale bez obmedzenia k akémukoľvek vládnemu orgánu, či nie je žiadny súdny spor alebo nárok je podaný, alebo udržať. Tieto náhrady budú aj po skončení tejto zmluvy.

ŽIADNE ZÁRUKY.

STRÁNKY A všetky jeho prvky, vrátane ALE BEZ OBMEDZENIA NA každá reklama SA POSKYTUJÚ "TAK AKO JE" bez záruky, výslovné alebo predpokladané, akéhokoľvek druhu, či už ako POUŽÍVANIE, OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO INAK. Používate STRÁNOK NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO. MAJITEĽ NEZARUČUJE alebo záruku, a majiteľ NEBUDE ZODPOVEDNOSŤ ZA, správnosť akéhokoľvek materiál zverejnený na webových stránkach, ČI BY vlastníka alebo ktoroukoľvek stranou VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA INZERENTOM. MAJITEĽ neschvaľuje ani podporovať žiadnu umiestňuje ktoroukoľvek stranou VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA INZERENTOM. MAJITEĽ NEBUDE zodpovednosti za akékoľvek činy alebo opomenutia ktoroukoľvek stranou vrátane, ale nielen pre inzerentov A alebo akýkoľvek iný návštevník stránok alebo akékoľvek činy alebo opomenutia ktorejkoľvek strany KTORÝM STRÁNKY poskytol žiadne odkazy, alebo ktoré môže druhá strana SLUŽIEB miesta alebo VÁS. MAJITEĽ NEBUDE ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ANI TRETEJ STRANE ZA akýkoľvek priamy alebo nepriamy kompenzačných, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ALEBO NÁKLADY AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ŠKODY ALEBO NÁKLADY NA OSOBNÉ ZRANENIA ľubovoľného druhu, porušovanie autorských práv, porušenie obchodnej známky , porušenie patentu, urážky na cti, ohovárania, narušovanie súkromia, zásahom do práv propagácie, STRATU POVESTI, DAT, STRATY ZISKU, PRERUŠENIE PRÁCE, ZLYHANIA POČÍTAČOV ANI ZLYHANIE vlastníka alebo akýkoľvek iný web hosting alebo iné SERVER ANI NA ZLYHANIE Majiteľ alebo akákoľvek druhú stranu na poskytnutie pripojenie k internetu za akúkoľvek dobu ani za akejkoľvek príčiny mimo kontrolu MAJITEĽA ani za A ďalšej náhrady škody alebo náklady, VRÁTANE TRESTNÉ ŠKODY ALEBO STRATY. MAJITEĽ NEBUDE zodpovednosť za akékoľvek škody alebo náklady, ktoré prevyšujú celkovej zmluvnej ceny za služby POSKYTOVANÉ TU Aj PRI MAJITEĽ bola informovaná o MOŽNOSTI TAKEJTO ŠKODY ALEBO NÁKLADY, ANI ZA NÁROKY druhej strany. Prechody v OBMEDZENIA ZÁRUKY môže byť obmedzená práva niektorých štátoch alebo v iných právnych poriadkoch, takže niektoré z Vyššie uvedené obmedzenia NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ NA VÁS A VY MÔŽETE MAŤ INÉ PRÁVA, ktoré sa môžu líšiť ŠTÁT OD ŠTÁTU.

Zmiešaný

Ak máte akékoľvek sťažnosti o webe, môžete sa obrátiť na majiteľa cez kontaktný stránku. Ak si myslíte, že boli porušené vaše autorské práva práva, mali by ste si uvedomiť Návod na určenému agentovi. Táto zmluva podlieha a interpretovaná podľa zákonov Spojených štátov vzťahujúcich sa na dohody, ktoré majú byť úplne v ňom vykonávaných. Ak majiteľ žiada, tretiu stranu na poskytovanie služieb cez našej siete, alebo pre web, ustanovenia tejto dohody vzťahujú na používanie ich služieb. Táto dohoda je kompletná porozumenie medzi vami a vlastníka a môže byť zmenená a niektoré jej ustanovenia zbaviť iba písomnou dohodou podpísanou oboma vami a vlastníka. Musí sa váži a mať prospech každý z vašich a majiteľa vlastných dedičov, prideľuje a nástupcovi záujmu, ale akékoľvek obmedzenia prechod a prevod inak obsiahnuté v tejto zmluve sa inak použijú. Vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy, alebo akékoľvek vyhlasoval ich porušenie, nebude považovať za zrieknutie sa akéhokoľvek iného ustanovenia alebo porušenia. Všetky opravné prostriedky poskytované Prenajímateľ v tejto dohode sú kumulatívne a výkon tým, vlastníka akéhokoľvek opravného prostriedku, musí byť bez vplyvu vlastníka výkonu akýchkoľvek iných práv alebo opravných prostriedkov dostupných vlastníka. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa určí len príslušnému súdu iba v Spojených štátoch a vlastníka, má nárok na prikázaných úľav. Tie výslovne súhlasíte s osobné jurisdikciu v takom stave, v takom súdu. V každom žaloby na základe tejto zmluvy, víťazná strana má nárok na honorárov právnym zástupcom a súdne náklady. V prípade, musí byť akákoľvek časť tejto zmluvy neplatná alebo nevynútiteľná to nebude mať vplyv na platnosť alebo vykonateľnosť zvyšku tejto zmluvy. Všetky ustanovenia tejto zmluvy zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu.

ZRIEKNUTIE

Táto stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky, ako aj reklamy. Tieto odkazy a reklamy nie sú poznámky akýchkoľvek produktov alebo služieb v takých miestach, alebo v takých reklamách, a žiadna informácia v takom mieste, alebo takéto reklamy bol schválený alebo schválené Lotus nadšencov.

Všetky názvy produktov, názvy značiek a podobne líčil alebo používa v tejto webovej stránke, a súvisiace materiály sú buď obchodné mená, ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti a vo vlastníctve príslušných vlastníkov. Žiadne tvrdenie, že akékoľvek takéto vlastníci súhlasí niektorý z produktov alebo služieb poskytovaných tejto webovej stránke.

Všetky ustanovenia Podmienky týchto internetových stránok pre poskytovanie služieb sú tu plne zahrnuté.

serial winzip 11

serial winzip 11 kľúč

zadarmo korely photoshop na stiahnutie

zadarmo Corel photoshop na stiahnutie keygen

winrar 3 k stiahnutiu

winrar 3 download Freedownload

Corel DVD MovieFactory 6

Corel DVD MovieFactory 6 Súbory na stiahnutie

zadarmo na stiahnutie pre systém Windows XP WinRAR

k stiahnutiu WinRAR pre XP zdarma

na stiahnutie zadarmo Windows 7 WinRAR

na stiahnutie zadarmo Windows 7 WinRAR trhliny

sériové Corel Draw 11

sériové Corel Draw 11 seriály

CS5 serialz

CS5 serialz zadarmo

zadarmo na stiahnutie Corel

zadarmo na stiahnutie Corel popraskané